Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego www.magicstore.pl Magic Store

obowiązujący od dnia 20.06.2020r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży pomiędzy Piotr Gęsik Business Solutions (Goplańska 29/109, 02-954 Warszawa), a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki sklepu i odbiorcy (w tym konsumenta).

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.magicstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2. Sprzedawca - Piotr Gęsik Business Solutions, Goplańska 29/109, 02-954 Warszawa, NIP 9512050419.

3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7. Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.

8. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

9. Indywidualne Zamówienie – Towar niemagazynowany, którego produkcja rozpoczyna się z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy, który jest dostosowany do indywidulanych wymagań Klienta. Dostępny po indywidualnych ustaleniach z Magic Store.

10. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.

11. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

12. Użytkownik - podmiot/osoba, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu magicstore.pl, a w szczególności który dokonuje swojej rejestracji w systemie serwisu.

13. Rejestracja - kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu magicstore.pl oferty sprzedaży.

14. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Klienta ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.

15. Zamówienie – czynność prawna, podczas której Klient wyraża wolę kupna wybranych Towarów i Usług zgodnie z ich opisem, ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Klienta system magicstore.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do wyboru formy płatności oraz wyboru zasad i kosztów transportu.

16. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie złożenia nowego zamówienia o nr....) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Klient samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

17. Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów i Usług na adres wskazany przez Zamawiającego.

18. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

19. Kod rabatowy - ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru i Usług znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe mogą być procentowe lub kwotowe. Kody rabatowe nie sumują się. Szczegółowe warunki korzystania z Kodu rabatowego każdorazowo określa regulamin danego Kodu rabatowego. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy lub od partnera Sprzedawcy.

20. Cena - oznacza cenę Towaru i Usług brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze i Usługach . Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

21. Dane osobowe - zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

22. Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru i Usług oraz kosztów dostawy.

23. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Magic Store za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Magic Store treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

24. Firmy Kurierskie – firmy za pomocą którym Sprzedający dostarcza zakupione towaru Kupującemu, np. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i inne.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich Cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość Umowy sprzedaży Towarów i Usług.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://magicstore.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

6. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Magic Store oferuje do sprzedaży przedmioty ruchome w postaci książek. Wszystkie oferowane Towary są fabrycznie nowe.

7. Ofertę sklepu internetowego stanowią Towary i Usługi znajdujące się na stronie internetowej sklepu. Każdy Towar ma podaną cenę jednostkową.

8. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by produkty były właściwie zabezpieczone w transporcie.

9. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

10. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru i Usług na stronie Sklepu internetowego odbywać się może na dwa sposoby:

a. poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego; albo

b. poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru i Usług za uprzednim założeniem Konta i Rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

3. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Magic Store lub producenta Towarów, firmy kurierskie i inne jednostki w celach niezbędnych do realizacji zamówienia

4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej Rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi w trakcie procesu zamówienia, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Magic Store lub producenta Towarów firmy kurierskie i inne jednostki w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Magic Store może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Magic Store za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Magic Store.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Magic Store.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

· niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

· korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

· niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

· korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Magic Store;

· korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

· korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zamówienie

1. Stronami Umowy sprzedaży Towarów i Usług zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane w drodze telefonicznej oraz przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie www.magicstore.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

3. Zamówienie złożone w formie telefonicznej zostanie potwierdzone przez e-mail. Klient w przypadku tego zamówienia zobowiązany jest odpowiedzieć na e-maila otrzymanego od Magic Store zawierającego potwierdzenie zamówienia, że faktycznie nabywa wskazane Towary i Usługi.

4. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym w przypadku płatności z góry składa się z etapów:

1) wybranie produktów,

2) złożenie zamówienia i zapłaty,

3) potwierdzenie zamówienia,

4) odbiór zamówionych produktów.

6. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym w przypadku płatności za pobraniem (wyłącznie wybrane Towary dostępne są w tej opcji) składa się z etapów:

1) wybranie produktów,

2) złożenie zamówienia,

3) potwierdzenie zamówienia,

4) odbiór zamówienia produktów i zapłaty.

7. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.

8. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z Potwierdzeniem Zamówienia.

10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.magicstore.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

11. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na Indywidualne Zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie realizacji na indywidualne zamówienie – nie będzie w tym przypadku możliwości odstąpienia od umowy - zgodnie z art. 27 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

12. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

13. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć. Rabaty nie mają zastosowania do Towarów objętych promocją oraz Towarów przecenionych.

14. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu.

15. Klient w chwili odbioru Towaru zobowiązany jest do jego weryfikacji i wskazania uszkodzeń Kurierowi. W przypadku braku wskazania uszkodzeń w momencie odbierania Towaru uznaje się, że dostarczony Towar jest zgodny z umową.

V. Procedura składania Zamówienia, zawarcia Umowy i Rejestracji.

1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja”, dostępnego pod adresem www.magicstore.pl.

2. Rejestracja Klienta wymaga podania: adresu e-mail, hasła (oraz powtórzenia hasła), potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptacji jego treści oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Magic Store.

3. Po kliknięciu w przycisk „Rejestracja”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

4. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się drogą e-mail na adres magicstorepl@gmail.com).

5. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.

6. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

7. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

a. dokonywanie zakupów,

b. śledzenie statusu złożonych Zamówień,

c. przeglądanie archiwalnych Zamówień,

d. modyfikowanie danych rejestracyjnych,

e. przypomnienie hasła,

f. śledzenie oferty Sklepu Internetowego,

8. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter). Uzupełnij adres w polu : Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach.

9. Klient dokonuje wyboru Towaru i Usług, ich ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Przejdź do Koszyka” pokazana jest ilość wybranych Towarów i Usług znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

10. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary i Usługi lub zwiększać ich ilość.

11. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

12. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.

13. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wróć do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka, przeglądając zawartość swojego koszyka.

14. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania, klikając przycisk „Dane do wysyłki”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:

a. „Zaloguj się” - Klient posiadający Konto;

b. „Jestem nowym Klientem” - każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane.

15. Na etapie „Dane do wysyłki” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej/spółki.

16. Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy.

17. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres magicstorepl@gmail.com

18. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Zamówienie przyjęte”.

19. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą Potwierdzenie Zamówienia.

20. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Moje Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

21. W przypadku Klienta, który jest przedsiębiorcą pkt. VIII i IX nie ma zastosowania, w szczególności nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy.

VI. Metoda płatności, rozwiązanie Umowy oraz zwrot należności

1. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta, która to cena – ustalana stosownie do postanowień pkt VII poniżej – będzie doliczana do ceny sprzedaży Towarów i Usług, chyba że Klient wybierze opcję odbioru osobistego Towaru bądź Magic Store zapewni darmową dostawę. Opcja odbioru osobistego jest dostępna przy wybranych produktach. Możliwość skorzystania z odbioru osobistego musi zostać potwierdzona przez Magic Store.

2. Cena podana przy Towarze i Usługach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

3. Magic Store zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów i Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

4. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu zarejestrowani Klienci będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.

5. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

a. płatność przelewem (przedpłata), na rachunek bankowy

b. Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

c. płatność ratalna

d. płatność gotówką przy odbiorze

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Koszyk”).

8. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

a. w przypadku płatności przelewem online, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu,

b. w przypadku płatności Kartą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu,

9. Umowa sprzedaży wygasa:

a. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności,

b. w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

10. Na poczet realizacji Zamówienia na meble produkowane pod Indywidualne Zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w określonej wysokości.

11. W przypadku złożenia zamówienia na meble produkowane pod indywidualne Zamówienie Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.

VII. Realizacja zamówienia i dostawa

1. Termin realizacji zamówienia jest liczony od:

a. momentu zaksięgowania płatności w przypadku zamówień płatnych z góry (przelew tradycyjny);

b. od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności online i płatności kartą;

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu bądź u producenta Towaru.

3. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia lub zaksięgowania płatności zgodnie z punktem VII ppkt 1, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). W przypadku wskazania przy produkcie wydłużonego czasu realizacji Towaru, termin ten liczony jest od terminu wskazanego dla czasu realizacji. Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta.

4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Magic Store odpowiednim dokumentem księgowym. Klient, przy dokonywaniu zakupu, ma możliwość wyboru czy chce otrzymać Fakturę VAT.

5. Faktura VAT bądź paragon wystawiane są po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.

7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6., odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w ppkt 3.

8. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na Indywidualne Zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta i zostanie określony na karcie poszczególnego Towaru.

9. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa towaru zagranicę wymaga zgody Magic Store i odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń w zakresie kosztów. W przypadku wysyłki towaru zagranicę koszty dostawy i zwrotu w całości obciążają Klienta.

10. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany w Zamówieniu adres;

b. za pośrednictwem firmy transportowej współpracującej z Magic Store;

11. Dostawa Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej jest obligatoryjna dla Towarów co do których - z uwagi na ustalenia z producentem bądź łatwość uszkodzenia przy przesyłce pocztowej – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej jest wymagana.

12. Koszty dostawy zależą od typu i wagi Towaru oraz od miejsca doręczenia i będą wskazane w czasie składania Zamówienia.

13. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu i różni się w zależności od typu Towaru, jego wagi i producenta.

14. Magic Store nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

15. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

16. Klient zobowiązany jest do rozpakowania Towaru w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta), z zastrzeżeniem pkt IV ppkt 9 Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie https://www.magicstore.pl/reklamacje, co jednak nie jest obowiązkowe.

5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres magicstorepl@gmail.com . Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Magic Store dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru za pomocą firmy kurierskiej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Magic Store zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres ul. Żytnia 15a/29, 01-014 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 7 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, zależne są od firmy kurierskiej. Poniżej koszty dla firmy kurierskiej: od 16 zł do 400 zł

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

13. W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie www.magicstore.pl oraz mailowo na adres magicstorepl@gmail.com.w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni w przypadku rękojmi, zaś w przypadku innych usług termin ten wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

6. Wszelkie roszenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawcy za pomocą formularza.

7. W przypadku niezgodności produktu z umową oraz w przypadku wad produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można także składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych Towarów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

1. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio pkt IX ppkt. 2 i pkt VIII ppkt. 3 powyżej.

2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

3. W przypadku niezgodności produktu z umową oraz w przypadku wad produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można także składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych Towarów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

XI. Newsletter

1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.

2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XII. Spory

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Magic Store na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy dla siedziby Sprzedawcy

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowane będą przepisu Kodeksu Cywilnego.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: magicstorepl@gmail.com

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatnośc.i

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl